Проект STOP на трафика на хора! STOP Traffick!

STOP Traffick! е международен проект за намаляване на търсенето на сексуални услуги от жертви на трафик. Този проект ще проучи различни нагласи на купувачи и потенциални купувачи на трафика на хора, неговия контекст и въздействие, за да се постигне информираност относно инициативите, реализирани чрез партньорство на гражданското общество, публични и частни предприятия за намаляване на търсенето на тези услуги. Програмата ще бъде насочена към работодателите за пилотиране на стратегията за намаляване на търсенето като част от тяхната корпоративна отговорност.