Изявление на Мишел Бачелет, Върховен комисар на ООН за правата на човека

По време на 44-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (СПЧ) Върховният комисар по правата на човека на ООН Мишел Бачелет направи изявление за отражението на пандемията от COVID-19 върху правата на човека в глобален мащаб (30 юни 2020 г.).

В него тя разкрива и призовава за следното:

„...Нашите опасения са относно правата на човека, свързани с COVID-19, който продължава да набира темпове - включително и относно многото страни с ограничен медицински, социален и икономически капацитет да се справят с последствията от пандемията.
Шест месеца след откриването на първите случаи е ясно, че тази епидемия заплашва както мира, така и развитието и изисква повече, а не по-малко граждански, политически, икономически, социални и културни права.

Пандемията трябва да ни подтикне да приемем силни, преобразуващи мерки за засилване на ефективната защита, която политиките, основаващи се на човешките права, могат да осигурят чрез насърчаване на общественото здраве, общественото доверие в официалните насоки и по-голяма социална и икономическа устойчивост. Това положение настоятелно ни призовава за лидерство, основано на яснота, доказателства и принцип за защита на най-уязвимите членове на обществото и за справяне с дълбоките неравенства, които ускоряват разпространението и въздействието на пандемията.”

В изявлението се съдържа още:

„COVID-19 утежнява изключването и дискриминацията, на която са подложени жените и момичета: липсата на социална защита, произтичаща от концентрацията на заетостта им в неформални, ниско квалифицирани и нископлатени работни места; тежестта от грижите им за деца и възрастни хора; и продължаващото изключване на жените от вземането на решения. Продължаващото насилие, основано на пола, също нараства през последните няколко месеца с увеличен брой потребители на 24 - часовите горещи линии за домашно насилие. Тази ситуация рискува да бъдат застрашени трудно постигнатите успехи в областта на здравето, икономическото участие на жените и равните права.

Пандемията също може да доведе до дълбоки и дълготрайни въздействия върху децата. УНИЦЕФ съобщи, че ако не се предприемат спешни действия за защита на семействата от икономическите въздействия на пандемията, броят на децата, живеещи под националните граници на бедността, може да нарасне с 15 на сто през 2020 г., достигайки 672 милиона. Световната програма за храните изчислява, че броят на малките деца, страдащи от остро недохранване, може да се увеличи с 10 милиона през тази година. Прекъсването на училищата и програмите за обучение повишава риска най-бедните деца да изостават и увеличава излагането на децата на заплахата от домашно насилие, детски труд, ранни бракове и т.н. Нараснала е и онлайн сексуалната експлоатация на деца.”

В изявлението си Мишел Бачелет обосновава и представя отражението на пандемията върху други уязвими групи като младите и възрастните хора, лишените от свобода, както и негативните последици върху икономиките и мира по света.

„Към пандемията и нейното въздействие трябва да се подходи с координиран подход и усилия на глобално ниво - включително за ваксина, която трябва да се разглежда като глобално обществено благо. Социалният или мигрантския статус, полът на даден човек не трябва да са определящи за достъпа до ваксина, която може да спаси индивидуалния живот, но и бъдещето на икономиките и обществата. Всяка липса на международно сътрудничество и всички усилия, които дават приоритет на частната печалба или политическата печалба над общественото здраве, ще удължат повтаряеми цикли на заразяване и ще възпрепятстват икономическото възстановяване.”, се казва още в изявлението.

Повече информация може да се намери в изявлението, публикувано на интернет адрес:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26015&LangID=E

Изявлението на английски може да видите и в прикачения файл.

Прикачени файлове: