За Осми март, предизборно и още нещо

Организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” се присъединяват към призива на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените и на Интерпарламентарния съюз за повече жени на политически позиции за вземане не решения в следващия парламент и правителство, за законодателство и политики за равенство на жените и мъжете.

08/03/21

Публикуваме призива, към който се присъединавяме, като в настоящия месец ще продължаваме с материали и коментари по темата, с ясна връзка и откровен анализ на българските реалности, за това какво се случва и какво не се случва и защо това е така.

В България участието на жените в парламента е едва 27%, малко над средното участие в света, с което страната е на 69-то място, след по-голямата част от държавите в Европа.

Съвместен призив на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените /CEDAW/ и на Интерпарламентария съюз за приемане на национални планове за действие за постигане на равенство между жените и мъжете

/https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/pages/cedawindex.aspx

https://www.ipu.org/our-impact/gender-equality/

8 март 2021 година

Нашите общи цели

С приемането на Всеобщата декларация за правата на човека страните членки на ООН са признали равните права на жените и мъжете за участие в държавното управление и в органите, местата и процесите за вземане на решения.

Това фундаментално право е утвърдено и в Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/, в Международния пакт за гражданските и политическите права, в Конвенцията за политическите права на жените, в Пекинската Декларация и Платформа за действие, във Всеобщатадекларация за демокрация, приета от Интерпарламентарния съюз и в Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността.

Установяването на представително управление, включващо и жените, и мъжете е съществено условие за постигането на Целте за устойчиво развитие до 2030 година, и по-специално на Цел 5.

Къде се намираме днес

Отраженията на кризите никога не са полово неутрални и кризата с КОВИД-19 не е изключение. Ефективният отговор на пандемията и на нейните социални и икономически последици изисква участие и лидерство и на жените за силно и устойчиво действие в полза на всички. Ето защо целта за постигане на равенство при вземане на решения и в лидерството е по-ключова отвсякога.

Като се признава напредъкът в осигуряването на по-голям брой жени на политически позиции за вземане на решения, прогресът е много слаб и средните стойности на представителството на жените в тази област остават далеч под съответните стойности за мъжете.

През 2020 година жените представляват само една четвърт от участието в парламентите по света и 36,3% от избраните местни органи. В глобален мащаб само 21,3% са жените на министерски постове. Само в 30 кабинета по света жените са поне 40% от министрите. Притеснение буди ниският процент жени министри на здравеопазването насред пандемията – 24,7% в световен мащаб, в сравнение със 70% участие на жените като здравни работници.

Бичът на насилието срещу жените в политиката пречи на развитието по този въпрос и представлява предизвикателство за демокрацията навсякъде по света. Изследванията на Интерпарламентарния съюз сочат, че над 80% от жените в парламентите са били подложени на психологическо насилие, най-малко 25% са били жертви на физическо насилие и 20% са били подложени на сексуален тормоз.

Да променим парадигмата сега

За да се възстанови, светът се нуждае от промяна в парадигмата и постигане на равенство в представителството и включването на жените на паритетни начала във вземането на решения до 2030 година. За да се постигне тази цел, прогресът към равенство в политиката не може да бъде просто постепенно увеличение на броя на жените на тези позиции. Това изисква незабавни и решителни действия. Макар и това да зависи от обстоятелствата във всяка една държава по света, общото е, че напредъкът изисква конкретни действия с ясни резултати.

Интерпарламентарният съюз и Комитетът CEDAW призовават за ускоряване на процеса на равно представителство и лидерство на мъжете и жените на политически позиции. Това ускоряванетрябва да се основава на ясни цели за паритет между половете в политиката и приемане и изпълнение на национални планове за постигане на тези цели.

Паритетът на двата пола в политиката е от ключово значение за:

- Премахване на пречките за равенството на жените и мъжете – по същество, структурни и културни;

- Отваряне на политиката за жени от различни групи и разнообразни в обществото;

- Подобряване на политическата арена, на политическите процеси и показване на положителен пример в обществото;

- Отразяване на модерното разбиране за равенство.

Нашия призив

Интерпарламентарият съюз и Комитетът CEDAW настояват парламентите и правителствата да изработят и приемат Национални планове с конкретни цели, стратегии, действия и крайни срокове, както и механизми за мониторинг и оценка на прогреса в тази област до 2030 година.

Националните планове следва да включват, например:

- Приемането на избирателни квоти по пол за постигане на целите за паритет;

- Премахване на дискриминационно законодателство и приемане на ново законодателство за осигуряване на равенство и в други области;

- Приемане на законодателство, включително наказателно,срещу насилието и тормоза основани на пол срещу жените в политиката;

- Слагане на ограничения за разходите за предизборни кампании;

- Приемане на цели за паритет във всички други области;

- Борба срещу отрицателните стереотипи по пол;

- Защита и подкрепа на защитниците и НПО за защита на жените;

- Насърчаване на образование за правата на човека и равенство между половете в образователните програми.