За живот без насилие по време и след пандемията

На 17.08.2021 година Фондация „Български център за джендър изследвания“ (БЦДИ) стартира проект „За живот без насилие по време и след пандемията” – превенция и защита от домашно насилие в градовете София, Хасково и общините Стамболово, Минерални бани и Ивайловград и справяне с предизвикателството и преодоляване на кризата от пандемията от КОВИД-19. Дейността се обезпечава от предоставена безвъзмездна финансова помощ от Министерство на правосъдието по договор с рег. №93-00-273/17.08.2021 г.

03/09/21

Изпълнението на проекта ще осигури продължаването на предоставяните социални услуги за жертви на домашно насилие в градовете София и Хасково. Предвидели сме стартиране на иновативна мобилна услуга, която ще се предоставя в общините Стамболово, Минерални бани и Ивайловград, по този начин ще разширимуслугите за превенция и защита, ще дадем възможност напострадалите от домашно насилие до по-лесен достъп допрофесионални услуги,ще запознаем хората със Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/, техните права и задължения, ще се разпространят информационни материали в посочените населени места сред граждани и институции.

По настоящият проект, жертвите на домашно насилие ще могат да ползват безплатни, интегрирани, комплексни консултативни услуги от социален работник, психолог и юриств гр.София, гр. Хасково, общините Стамболово, Минерални бани и Ивайловград. Това са скъпи услуги, което често се явява като пречка пред пострадалите да потърсят помощ и защита на нарушените им човешки права.

В съответствие с чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН по време на проекта в гр. София ще се предоставя Специализирана услуга – индивидуална програма за извършители на домашно насилие.Програмата има за цел овладяване на агресивното поведение у извършителите на домашно насилие и постигане на мотивация за промяна.

Изпълнението на този проект идва в период на ескалация на случаите на домашно насилие, това се вижда от ежегодните статистики които водими справките от съдилищата за заведени дела по ЗЗДН. Причините за увеличението на скучайте на домашно насилие са много, пандемията също е фактор, който допринесе за този бум на насилие!Многобройните катаклизми в живота на хората, голяма част от който загубиха работните си места и доходи, наложените ограничителни мерки и застояването на всички по-дълго време вкъщи, зачистилите депресивни състояния и страх у хората, развитието на зависимости като алкохолни или наркотични, всичко това повлия на взаимоотношенията вкъщи и ескалацията на домашното насилие.

Време е за справяне с предизвикателствата и преодоляване на трудностите в живота. Насилието е неприемливо поведение, което няма как да бъде толерирано и трябва да спрем да обръщаме поглед в страни. Справянето с проблема „домашно насилие“ е невъзможно без въвличането на широката общественост, институциите, медиите! Разпространението на информация по тематадопринася пряко и косвено за мотивирането на повече жертви на домашно насилие да предприемат мерки за справяне с проблема и на повече институции да работят координирано в подкрепа на засегнатите лица. Ако сте жертва на домашно насилие или причинявате някому такова е време да потърсите помощ!

Всеки може да получи информация за дейността ни, загорепосочените услугиили да се свържи с нас чрезфейсбук страницата на фондацията, сайта на БЦДИ http://bgrf.org/, или наследните телефони:

+359 2 963 53 57 - за София и +359 38 624 685 - за Хасково.

И чрез безплатната денонощна телефонна линия за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, действаща на национално ниво

0800 11 977

Благодаря, на всички за подкрепата, тази информация да достигне до по-широк кръг от хора!

За контакти:

Фондация БЦДИ- София
Адрес: бул. „Васил Левски” 33, София 1142
Тел.: 02/963 53 57Владислав Симеонов – Координатор проект
e-mail: office@bgrf.org

Фондация БЦДИ- Клон Хасково “
Адрес: ул.”Пирин” № 9, Хасково 6300
Тел.: 038/ 624685, 0879/ 132 080 – Антония Филева - Ръководителпроект
e-mail: bgrfhaskovo@gmail.bg