Ние, организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, настояваме:

Да се защитят от насилие жените, децата, възрастните хора, семействатав България!

Да има повече инвестиции в борбата срещу насилието!

Да има по-ефективна превенция и защита!

Да се събират редовно данни и информация!

24/11/20

Това е част от кампанията на Генералния секретар на ООН за елиминиране на насилието срещу жените до 2030 година (UNiTE Campaign) – инициатива насочена към правителствата, гражданското общество, женските организации, младите хора, частния сектор, медиите, системата на ООН за обединяване на усилия за борба с глобалната пандемия на насилието срещу жените и момичетата.

По данни на ООН Жени – през2019 година 243 млн. жени и момичета по света на възраст между 15 и 49 години са били подложени на физическо и/или сексуално насилие от интимни партньори.

На 11 март 2020 година Световната здравна организация (СЗО) обяви глобалната пандемия от COVID-19. Вследствие на това, във всички страни, включително в България, се отчита ескалация на насилието срещу жените и момичетата. Също така навсякъде, включително в България, в този тежък момент женските неправителствени организации са на предна линия за предотвратяване и защита от насилието, като правят усилия да пригодят услугите за пострадалите към новите условия, както и да интегрират проблема за борбата с насилието срещу жените и момичетата в плановете и инициативите за отговори възстановяване.

Организациите от Алианса, които са на първа линия на работата с пострадалите, също отчитат сериозно увеличение и ескалация на домашното насилие от началото на пандемията, увеличение на обажданията на телефонните линии за помощ на пострадалите – от 30% до почти два пъти, (денонощната линия за професионална подкрепа за жертви на домашно насилие на Алианса отчита 2 пъти до два пъти и половина увеличение на обажданията). От началото на годината най-малко 20 жени са убити от техни интимни партньори. На този фон организациите членове на Алианса са оказали подкрепа чрез услугите си на почти два пъти повече жени пострадали от домашно насилие.

Всяка трета жертва на убийство в България през миналата 2019 година е била жена, показва статистиката на МВР. През 2019 г. са извършени общо 80 убийства, 25 от които са на жени. Две трети от тях са убити от най-близките си хора - съпрузи, интимни партньори или роднини, показват данните. Основният мотив е ревност.

От началото на годината до месец август 2020 година по официални данни убитите в близка партньорска връзка жени са 15, като оттогава от медийни публикации имасъобщения заубийствата на ощепет жени. По данни на сайта https://ubita.org/, до месец октомври 2020 година са убити 17 жени.

Статистика на МВР, представена на Mediapool по Закона за достъп до обществена информация показва, че:за последната година, убийствата на жени, извършени от съпрузи, партньори и близки роднини са 33. Всяко трето умишлено убийство в България е на жена в дома и, всяко пето- от ревност.

В България все още не се води официална статистика за убийствата на жени и по- специално за убийствата на жени от техни интимни партньори.

Генералният секретар на ООН Г-н Гутериш подчертава, че пандемията не е само здравна криза, но тя носи риск и от връщане назад след десетки години прогрес в борбата срещу бедността и неравенствата. Негативните последствия за правата на жените, за тяхната независимости тяхната автономия, включително физическа, вече са видими.

Ето защо през юни 2020 година Г-н Гутеришотправи обръщение и призив към всички правителства за действие в шест /6/основни направления. Алиансът подкрепя тези приоритети за действие, както следва:

1. Да се осигури спешно и гъвкаво финансиране на женските неправителствени организации, действащи за защита на правата на женитеи да се признае тяхната роля като действащи на първа линия в отговора на насилието, включително в условията на пандемията.

2. Да се подкрепят здравните и социални услуги за продължаване на грижата за пострадалите от насилие жени и да се осигури те да са достъпни, особено за тези, които са най- застрашени от социално изключване.

3. Да се гарантира, че услугите за защита на жените и момичетата преживели насилиесе третират като основни услуги от първа необходимост, често животоспасяващи, да са достъпни тези услуги, включително за лицата, в риск от социално изключване.

4. Интервенцията на полицията и на правораздавателните органи да бъде с висок приоритет. Организациите от Алиансаще подкрепят инициативи за промяна на Закона за защита от домашното насилиеи наказателното законодателството за засилване защитата на пострадалите лица.

5. Да се осигурят мерки за превенция. В тази насока организациите от Алианса смятат, че следва да се предприемат специални мерки за отчитане и засилване на ролята на мъжете за премахване на насилието срещу жените.

6. Да се събират данни, с оглед подобряване на услугите и програмите и при спазване на етичните стандарти и тези за сигурността на пострадалите лица.

Организациите настояват тези приоритети да залегнат ясно:

- в бъдещата стратегияза равнопоставеност на жените и мъжете

- в програмата за превенция и борба срещу домашното насилие

- в плановете за отговор и възстановяване от пандемията