Онлайн обществено обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/. По-широк кръг от мерки по-ефикасна защита за пострадалите и децата. Вземане в предвид мнението на децата съгласно чл. 12 от КПД

На 26-ти януари 2021 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” участва в онлайн обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Дискусията бе организирана от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Р България с участието на Министъра на правосъдието на Р България г-жа Десислава Ахладова,народни представители от правната комисия на НС, представители на обществени институции, членове на Алианса за защита от насилие, основано на пола, както и широк кръг от експерти, съдии, прокурори, специалисти, които имат отношение по проблема домашно насилие. Общият брой на участниците надхвърли 100.

16/02/21

Работната група за изработването на Законопроекта към Министерство на Правосъдието бе сформирана по инициатива и на Алианс за защита от насилие, основано на пола.

В презентацията си г-жа Ковачева представи данни от МВР за изминалата 2020 г. в условията на световна пандемия, когато българските съдилища са издали общо3057 ограничителни заповеди по ЗЗДН, от които 349 са издадени за закрила на мъже, 898за закрила на деца и 2500 за закрила на жени от домашно насилие. Трудното доказване на домашното насилие създава пречки пред правораздавателните органи съгласно съществуващите условия в националното законодателство до момента. Министър Ахладова подчерта факта, че законопроектът разширява кръга на лицата, които могат да получат закрила и засилвамерките по отношение на извършителите на домашното насилие, създава единен координационен орган, както и програми за превенция, което ще доведе до оптимизиране на съдебното производство и по-ефективна защита.

Г-жа Геновева Тишева- Управител на Фондация БЦДИ подчерта и приветства заложените мерки в ал.3 и ал.4на чл. 5 – когато извършителят и пострадалото лице имат общо дете, съдът трябва при всички случаи да се произнесе и да определи местоживеенето на детето при родителя, който не е извършител, което до момента не се прилага и поражда много случаи на напрежение, манипулации, ескалиране на насилието.Съгласно чл. 12 на Конвенцията за правата на детето, съдът трябва да вземе предвид мнението на детето и където е възможно дететода бъде изслушано и да се вземе решение съобразно най-добрия интерес на детето. От изключително значение е насочванетона децата жертви и свидетели към специализирани програми за работа с тях. Друг важен нов момент, който г-жа Тишева подчерта, е въвеждане на нова мярка за защита и за ограничение по отношение на извършителя– забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда.; Това е задължителна мярка, която би допринесла за предотвратяване на най-тежкитеформи на насилие, завършващи с трагичен край, за които за съжаление можем да представим трагични примери от България.

Надяваме се, че промените в Закона за защита от домашното насилие ще бъдат внесени и разгледани от Народното събрание на РБългария в най- скоро време, тъй като засилената защита на пострадалите, и особено на децата неможе да търпи отлагане.

В приложение – СТАНОВИЩЕ НА АЗНОП ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗЗДН