Проект „Компенсация за пострадалите от престъпления, свързани с насилие основано на пола— VICO“

Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пъл

31/03/21

Въпреки транспонирането на Директива 2012/29/EU и Директива 2004/80/EC в националните законодателства, съдилищата в трите държави по проекта срещат затруднения да ги квалифицират и да осигурят адекватна компенсация за насилието, основано на пола. В практиката съдебните решения често са непоследователни и съдилищата изпитват затруднения при квалифицирането на вредите и при отчитане на специфичното отражение на насилието, основано на пола.

На основата на анализ на националната и международна правна уредба ще бъдат идентифицирани примери на добри практики, които ще бъдат допълнително дискутирани по време на срещи – кръгли маси със съответните организации и институции. Ще бъдат формулирани препоръки и проектът ще съдейства за насърчаване на прилагането им. Ще бъдат обучени специалисти от съответните области (както и бъдещи професионалисти – студенти).

Изпълнението на проекта и дейностите ще допринесат за повишаване на знанията за прилагането на споменатите директиви на ЕС във връзка с обезщетенията за жертви на насилие, основано на пола, по-добро сътрудничество между националните власти и НПО, повишен капацитет на практикуващите лица за справяне с въпроси, свързани с правата на жертвите на престъпления и повишено качество на услугите, предоставяни от гражданските организации за подкрепа на жертвите и подобрена обществена осведоменост за правата на жертвите.

Проектът е подкрепен от Европейската комисия и се изпълнява от месец януари 2021 г. в рамките на две години.