Заключителни дейности по проект „Компенсация за пострадалите от престъпления, свързани с насилие основано на пола — VICO“

Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ през 2021 и 2022 г.

Независимо от процеса на транспониране на Директива 2012/29/EU и Директива 2004/80/EC в националните законодателства, съдилищата в трите държави по проекта срещат затруднения да ги квалифицират и да осигурят адекватна компенсация за насилието, основано на пола.

22/12/22

Партньорите по проекта обединиха усилия за принос към идентифициране на примери на добри практики и изследване на законодателството и практиката за защита на пострадалите от престъпления, основани на пола. В България бяха проведени обучения на магистрати и специалисти в посочената област и бяха изготвени препоръки. Изготвен е Национален доклад, Наръчник за обучение на специалисти и заключителна публикаци с резултатите от проекта.

Резултатите от проекта бяха представени на международна конференция в Прага на 10 ноември 2022 г.

Проучването в Чехия показва, че само една четвърт от жертвите претендират за обезщетение, от които 80 % не успяват да получат обезщетение. Причините за това са както системни (непознаване на правата на жертвите), така и лични (връзки с извършителя, липса на подкрепа от страна на хората около тях). Омаловажаването от страна на съдилищата на вредите на жертвите присъства и при присъждането на обезщетение.

Проучването в Унгария показва, че малко жертви са потърсили обезщетение, а малцина са се обърнали към служби, предоставящи помощ във връзка с тези престъпления. Съдилищата не са изцяло запознати с въпроса за насилието от страна на партньора, обвиняването на жертвата и подкрепянето на доказателства за физически наранявания пред психологическите последици.

В България се подчертава проблемът с липсата на специализирани социални услуги за подпомагане на жертвите, повечето от които са организации с нестопанска цел с недостатъчно финансиране и ограничен достъп. В резултат на това жертвите нямат достъп до безплатна правна помощ, тъй като трябва да докажат, че не са в състояние сами да плащат за адвокат. Само в 2% от проучените по проекта 612 дела от общ и от частен характер, свързани с насилие, основано на пола, извършителите на престъплението са били абсолютно непознати на жертвите. Пострадалите от трудно се решават да търсят обезщетение, техен приоритет в повечето случаи е оцеляването и защитата на децата.

Изпълнението на проекта и дейностите допринасят за повишаване на знанията за прилагането на споменатите директиви на ЕС във връзка с обезщетенията за жертви на насилие, основано на пола, по-добро сътрудничество между националните власти и НПО, повишен капацитет на практикуващите лица за справяне с въпроси, свързани с правата на жертвите на престъпления и повишено качество на услугите, предоставяни от гражданските организации за подкрепа на жертвите и подобрена обществена осведоменост за правата на жертвите.

 • 24/03/23
  Анонс

  Фондация БЦДИ[1] и Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” (АЗНОП), от което БЦДИ е част, работят активно срещу насилието срещу жените и момичетата чрез превенция, обучение на професионалисти, както и добро сътрудничество с институциите на национално и местно ниво. Поставянето на правата на жените и момичетата в центъра на всички дейности, както и равнопоставеното участие на жените и мъжете са сред основните ни принципи на работа.

  Двете организации са част от Европейската мрежа „Жени срещу насилието” – Women against violence Europe, както и от Европейската мрежа за работа с извършители на насилие.

  Фондация БЦДИ и АЗНОП не са участници в обявената на 15 март 2023 г. коалиция, наречена“Заедно срещу насилието”, както и в свързания с това апел – подписка.


  [1] Фондация БЦДИ е неправителствена организация с консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН от 2016 година.

 • 24/03/23
  Консултативни услуги за преживели насилие жени и деца – бежанци от Украйна в периода октомври 2022 – март 2023 г.

  В контекста на продължаващите военни действия в Украйна, Фондация БЦДИ стартира работа по проект „Помощ и подкрепа – отговор на бежанската криза с акцент върху преките услуги за жени и деца“. Предоставя се безплатна правна и психологическа консултативна помощ за преживели насилие, основано на полаи трафик на хора, жени и деца, бежанци от Украйна. Дейностите се осъществяват в София, Варна, Хасково, Димитровград, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Дупница, Перник, със сътрудничество и на организации от Алианса за защита от насилие основано на пола.

 • 12/12/22
  Lex Talks 2022: От войната в Украйна – до войната за правата на децата

  Правото на мир е първото условие, за да могат децата да живеят и да се развиват. Има невидими войни, които се случват ежедневно около нас, казаха лекторите по време на правно-дискусионния форум