Чрез превенция на насилието в семейството - към превенция на насилието в обществото

Фондация БЦДИ изпълнява проект „Чрез превенция на насилието в семейството- към превенция на насилието в обществото“ в градовете София и Хасково, който се финансира от Министерство на правосъдието по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-84/14.07.2023 г. Срокът за изпълнението на проекта е от 14 юли 2023 г. до 14 ноември 2023 г.

14/07/23

Основните цели на проекта са:

- Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие (с фокус овластяване на уязвими лица и такива в риск), чрез своевременно предоставяне на консултативни услуги и постигане на защита на правата и ефективен достъп до правосъдие на пострадалите. Ще се предоставя безплатна програма за социално-психологическо и юридическо консултиране.

- Осигуряване на специализирани услуги за работа с извършителите на домашно насилие.

- Превенция и защита от домашно насилие чрез изработване и разпространение на информационни материали в двата града, сред обществеността, включително чрез медиите и социалните мрежи.

- Представяне за одобряване на изработена по проекта програма за обучение за защита от домашно насилие и превенция в Нов български университет.

Целеви групи по проекта са:

-Лица, пострадали от домашно насилие, които ще се ползват от юридическите и интегрираните, комплексни консултативни услуги по проекта. Проектът ще обхване 40 лица;

-Четири извършители на домашно насилие, които ще участват в специализираната програма;

-Широк кръг от лица, до които ще достигнат изготвените информационни материализа превенция и защита от домашно насилие, както и учащи студенти от Нов български университет.

Предвижда се сътрудничество с Националното бюро за правна помощ.