Проект „Компенсация на жертвите на престъпления, основани на пола” - VICO

Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пълно упражняване на правата за защита от насилие, основано на пола, и най-вече правото на компенсация.

31/03/21

Въпреки транспонирането на Директива 2012/29/EU и Директива 2004/80/EC в националните законодателства, съдилищата в трите държави по проекта срещат затруднения да ги квалифицират и да осигурят адекватна компенсация за насилието, основано на пола. В практиката съдебните решения често са непоследователни и съдилищата изпитват затруднения при квалифицирането на вредите и при отчитане на специфичното отражение на насилието, основано на пола.

На основата на анализ на националната и международна правна уредба ще бъдат идентифицирани примери на добри практики, които ще бъдат допълнително дискутирани по време на срещи – кръгли маси със съответните организации и институции. Ще бъдат формулирани препоръки и проектът ще съдейства за насърчаване на прилагането им. Ще бъдат обучени специалисти от съответните области (както и бъдещи професионалисти – студенти).

Изпълнението на проекта и дейностите ще допринесат за повишаване на знанията за прилагането на споменатите директиви на ЕС във връзка с обезщетенията за жертви на насилие, основано на пола, по-добро сътрудничество между националните власти и НПО, повишен капацитет на практикуващите лица за справяне с въпроси, свързани с правата на жертвите на престъпления и повишено качество на услугите, предоставяни от гражданските организации за подкрепа на жертвите и подобрена обществена осведоменост за правата на жертвите.

Проектът е подкрепен от Европейската комисия и се изпълнява от месец януари 2021 г.

 • 22/03/21
  Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

  Велина Тодорова

  Велина Тодорова

  Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

 • 22/03/21
  За разплод: Жените според предизборните програми

  /Светла Енчева

  Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?

 • 22/03/21
  Според българските партии политиката е мъжка работа

  В нито един български парламент до момента жените дори не са достигали 30% от общия брой депутати. Детайлен анализ върху партийните листи за предстоящите у нас избори показва, че ситуацията не просто няма да се подобри на 4 април, а вероятно още по-малко дами ще участват реално в политическия процес, въпреки че са повече от мъжете сред населението в страната

  Мирена Филипова 13 март 2021