Международен ден на жената — 2022 г.: Комисията предлага правила за целия ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие

Днес Европейската комисия предлага правила за целия ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие. Предложената директива ще криминализира изнасилването, квалифицирано като такова при липсата на съгласие, гениталното осакатяване на жени, както и кибернасилието, което включва: споделяне на интимни изображения без съгласие; киберпреследване; кибертормоз; и киберподбуждане към насилие или омраза.

09/03/22

Новите правила също така укрепват достъпа на жертвите до правосъдие и насърчават държавите членки да въведат механизъм за обслужване на едно гише, което означава, че всички служби за подкрепа и защита ще бъдат събрани на едно място. Жертвите следва да могат да предявяват иск за обезщетение в хода на наказателното производство. В предложението се призовава също така за адекватни и специализирани защита и подкрепа, например чрез безплатни телефонни линии за помощ и кризисни центрове за жертвите на изнасилване. В него също така се предвижда целенасочена подкрепа за групи със специфични нужди или изложени на риск, включително жени, бягащи от въоръжени конфликти.

Ключовите елементи на предложените нови правила са:

1. Криминализиране на изнасилването, гениталното осакатяване на жени и кибернасилието

Комисията предлага да се криминализират следните престъпления в целия ЕС: i) изнасилването, за установяването на което се изхожда от липсата на съгласие; ii) гениталното осакатяване на жени; iii) киберпреследването; iv) споделянето на интимни изображения без съгласие; v) кибертормоза; и vi) киберподбуждането към насилие или омраза.

Предложението допълва законодателния акт за цифровите услуги, като го привежда в действие с даването на определение за незаконно онлайн съдържание, свързано с кибернасилие. Това също така ще даде възможност за бързото премахване на съответното онлайн съдържание в рамките на бързо съдебно производство.

2. Процедури за безопасно докладване и оценка на риска

Предложението се отнася до съществуващото все още днес недостатъчно докладване за насилие над жени. В предложението се предвижда докладването на актовете на насилие да става по нови начини, които да отчитат социалните аспекти на пола и да са по-безопасни, по-лесни, по-достъпни — включително онлайн — както и съобразени с нуждите на децата. Специалистите, като например здравните работници или психиатрите, вече няма да бъдат възпрепятствани от режимите на поверителност, така че да могат да докладват при основателни подозрения за непосредствен риск от сериозни физически вреди. Органите също така ще бъдат задължени да извършват индивидуални оценки на риска, когато жертвата за първи път влезе в контакт с тях, за да оценят риска, породен от извършителя на престъплението. Въз основа на това органите ще трябва да осигуряват незабавна защита чрез спешни заповеди за недопускане в близост до жертвата или заповеди за защита.

3. Зачитане на неприкосновеността на личния живот на жертвите в съдебните производства и правото на обезщетение

Комисията предлага доказателствата или въпросите, свързани с личния живот на жертвите, особено със сексуалната им история, да могат да се използват само когато това е строго необходимо. Жертвите ще имат право да поискат пълно обезщетение от нарушителите за нанесените вреди, включително разходите за здравни грижи, услуги за подкрепа, загуба на доходи, физически и психологически вреди. Те следва също така да могат да получават обезщетение в хода на наказателното производство.

4. Подкрепа за жертвите чрез телефонни линии за помощ и кризисни центрове за жертвите на изнасилване

За да се отговори на много специфичните нужди на жертвите на сексуално насилие, Комисията предлага държавите членки да предоставят специализирани услуги, включително кризисни центрове за жертвите на изнасилване. Жертвите, изложени на повишен риск от насилие, включително жените, бягащи от въоръжени конфликти, следва да получат целева подкрепа от държавите членки. Националната гореща телефонна линия за подкрепа на жертвите на насилие над жени и домашно насилие следва да бъде достъпна денонощно и целогодишнои да бъде безплатна. Когато жертвата е дете, органите следва да предоставят съобразена с възрастта подкрепа във висшия интерес на детето. Жертвите на кибернасилие също ще имат право на адекватна подкрепа, включително съвети как да потърсят правна помощ и как да премахнат онлайн съдържанието. В случаите на сексуален тормоз на работното място на жертвите и работодателите следва да се предоставят външни консултантски услуги.

5. По-добра координация и сътрудничество

Държавите членки следва да обменят най-добри практики и да се консултират помежду си по наказателни дела, включително чрез Евроюст и Европейската съдебна мрежа. За да се следи напредъкът и да се наблюдава положението във всички държави членки, Комисията предлага също така държавите членки да бъдат задължени да събират данни относно насилието над жени и домашното насилие, които да бъдат включвани в общоевропейско проучване на всеки пет години.

Доклад от 2022 г. относно равенството между половете

Комисията публикува днес и изданието за 2022 г. на годишния доклад на Европейската комисия относно равенството между половете в ЕС. През 2021 г. бяха направени значителни стъпки по отношение на законодателните предложения, а именно относно прозрачността на заплащането и адекватните минимални работни заплати в ЕС, както и по отношение на новия законодателен акт за цифровите услуги, който ще спомогне за защитата на потребителите онлайн. През декември 2021 г. Комисията предложи също така в списъка на престъпленията на ЕС да бъдат включени речта на омразата и престъпленията от омраза.

В доклада също така се посочва, че жените бяха засегнати от пандемията в прекомерна степен. През 2020 г. участието на жените в работната сила намаля с 0,5 % в сравнение с 2019 г., след десетилетие на постоянно нарастване. Насилието над жени и домашното насилие също продължават да бъдат широко разпространени в ЕС и бяха изострени от пандемията, включително онлайн насилието.

Както показва и докладът, несправянето с насилието над жени и домашното насилие струва пари — според оценките 289 милиарда евро годишно.

Изказвания на членове на колегиума:

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Искам Европа да бъде на страната на жените, като предоставя защита и подкрепа. Искам общество, в което насилието над жени се предотвратява, а когато се случва — то да бъде осъждано и преследвано по съдебен път. Сега е моментът за справедливост и равенство. Ето защо днес представяме точните правила за ускоряване на промяната.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: Броят на жените и момичетата, които са жертва на изнасилване, тормоз или малтретиране, е твърде голям. В съвременна Европа няма място за това. За съжаление положението не се подобрява достатъчно бързо и насилието се разраства онлайн. Днес предлагаме за първи път общоевропейско законодателство за борба с насилието над жени. То ще предостави реални инструменти за защита на жертвите. Извършителите трябва да понесат последиците от своите действия.

Комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали каза: Насилието над жени накърнява пряко равенството на жените, като засяга способността ни да просперираме и да водим в обществото. Целта и ангажиментите на Комисията са ясни. Днес настояваме за всеобхватно законодателно предложение относно борбата с насилието над жени и домашното насилие, като същевременно отговаряме на изискванията на международните стандарти. С това предложение ще постигнем промяна за жените и момичетата в цяла Европа.

Контекст

Необходимостта от предотвратяване и борба с насилието над жени, от защита на жертвите и от наказване на извършителите беше обявена в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен като ключов приоритет за Комисията и е част от Стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г.

Насилието над жени и домашното насилие са широко разпространени в целия ЕС и според оценките засягат всяка трета жена в ЕС. Половината от жените са били подлагани на сексуален тормоз. Пет процента от жените съобщават, че са били изнасилени. Насилието онлайн също нараства, като е насочено по-специално към жените в обществения живот, например журналисти и политици. Всяка втора млада жена е пострадала от кибернасилие, основано на пола. Жените биват подлагани на насилие и на работното място: за около една трета от жените в ЕС, които са били подложени на сексуален тормоз, това се е случило на работното място.

Европейският парламент, както и неправителствените организации в целия ЕС и организациите за защита на правата на жертвите многократно призоваха за законодателство във връзка с насилието над жени и домашното насилие, както и във връзка с кибернасилието над жени в по-общ план.

Като част от текущата работа на Комисията за борба с насилието, основано на пола, и за насърчаване на равенството, а също и по линия на новата програма за финансиране „Граждани, равенство, права и ценности“ на стойност 1,55 милиарда евро, през 2022 г. вече са на разположение 30,5 милиона евро за проекти за предотвратяване на и борба с насилието над жени и деца, както и 6,8 милиона евро за проекти, насърчаващи пълноценното упражняване на правата на жените, свободата от стереотипи, свързани с пола, равновесието между професионалния и личния живот, овластяването на жените и интегрирането на принципа на равенство между половете.

За повече информация

Предложение за директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие

Информационен документ относно насърчаването на равенството между половете

Въпроси и отговори относно предложението на Комисията за директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие

Доклад от 2022 г. относно равенството между половете в ЕС

Уебстраница относно прекратяването на насилието, основано на пола

Уебстраница за Стратегията за равенство между половете

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_1533