Заключителни дейности по проект „Компенсация за пострадалите от престъпления, свързани с насилие основано на пола — VICO“

Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ през 2021 и 2022 г.

Независимо от процеса на транспониране на Директива 2012/29/EU и Директива 2004/80/EC в националните законодателства, съдилищата в трите държави по проекта срещат затруднения да ги квалифицират и да осигурят адекватна компенсация за насилието, основано на пола.

22/12/22

Партньорите по проекта обединиха усилия за принос към идентифициране на примери на добри практики и изследване на законодателството и практиката за защита на пострадалите от престъпления, основани на пола. В България бяха проведени обучения на магистрати и специалисти в посочената област и бяха изготвени препоръки. Изготвен е Национален доклад, Наръчник за обучение на специалисти и заключителна публикаци с резултатите от проекта.

Резултатите от проекта бяха представени на международна конференция в Прага на 10 ноември 2022 г.

Проучването в Чехия показва, че само една четвърт от жертвите претендират за обезщетение, от които 80 % не успяват да получат обезщетение. Причините за това са както системни (непознаване на правата на жертвите), така и лични (връзки с извършителя, липса на подкрепа от страна на хората около тях). Омаловажаването от страна на съдилищата на вредите на жертвите присъства и при присъждането на обезщетение.

Проучването в Унгария показва, че малко жертви са потърсили обезщетение, а малцина са се обърнали към служби, предоставящи помощ във връзка с тези престъпления. Съдилищата не са изцяло запознати с въпроса за насилието от страна на партньора, обвиняването на жертвата и подкрепянето на доказателства за физически наранявания пред психологическите последици.

В България се подчертава проблемът с липсата на специализирани социални услуги за подпомагане на жертвите, повечето от които са организации с нестопанска цел с недостатъчно финансиране и ограничен достъп. В резултат на това жертвите нямат достъп до безплатна правна помощ, тъй като трябва да докажат, че не са в състояние сами да плащат за адвокат. Само в 2% от проучените по проекта 612 дела от общ и от частен характер, свързани с насилие, основано на пола, извършителите на престъплението са били абсолютно непознати на жертвите. Пострадалите от трудно се решават да търсят обезщетение, техен приоритет в повечето случаи е оцеляването и защитата на децата.

Изпълнението на проекта и дейностите допринасят за повишаване на знанията за прилагането на споменатите директиви на ЕС във връзка с обезщетенията за жертви на насилие, основано на пола, по-добро сътрудничество между националните власти и НПО, повишен капацитет на практикуващите лица за справяне с въпроси, свързани с правата на жертвите на престъпления и повишено качество на услугите, предоставяни от гражданските организации за подкрепа на жертвите и подобрена обществена осведоменост за правата на жертвите.