Добри практики, предизвикателства и предложени решения в практическа работа с извършителите в България

#domesticviolence #humanrights #workwithperpetrators

Фондация БЦДИ успешно изпълни проекта “Добри практики, предизвикателства и предложени решения в практическа работа с извършителите в България“, който бе финансиран от Европейската мрежа за работа с извършители на насилие(https://www.work-with-perpetrators.eu/).

30/11/23

55 извършители бяха включени в специализирани програми за работа в рамките на 160 сесии.

Проведено бе специализирано обучение за 30 магистрати с акцент работа с извършители, оценка на риска и сигурността на пострадалите лица, закрила на децата.

Разработено бе помагало - процедури, свързани със закрилата на деца, жертви и свидетели на домашно насилие с цел подобряване на съществуващия протокол за контакти на децата с родителите. основан на добри практики.

Изключително важен бе приносът на проекта към ежедневната работа на Фондацията в градовете София, Хасково, Димитровград и Свиленград, насочена към превенция и защита от домашно насилие и осигуряване на професионална подкрепа за извършителите.

Прикачени файлове: