Безплатна правна и психологическа помощ за жени и деца от Украйна, преживели насилие, основано на пола и трафик на хора

В контекста на продължаващите военни действия в Украйна,Фондация БЦДИ стартира работа по проект „Помощ и подкрепа – отговор на бежанската криза с акцент върху преките услуги за жени и деца“. Предвижда се безплатна правна и психологическа консултативна помощ за преживели насилие, основано на полаи трафик на хора, жени и деца, бежанци от Украйна. От октомври 2022 до месец февруари 2023 г. дейностите ще се осъществяват в София, Варна, Хасково, Димитровград, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Дупница, Перник, със сътрудничество и на организации от Алианса за защита от насилие основано на пола.

11/10/22

Специалистите, които ще извършват консултирането, са юристи и психолози. В рамките на проекта са предвидени консултации за общо 350 жени и деца, част от които като консултации от специалисти и по телефона, с възможност за провеждане на консултациите на руски и английски езици. Ще се предлагат и услуги за насочване, при необходимост, към медицински и по-дългосрочни специализирани услуги за деца и жени, пострадалиот насилие, основано на пола.

Потребителите по проекта ще бъдат подпомогнати с директни интердисциплинарни целеви услуги за рехабилитация, възстановяване и овластяване. Целта на тази дейност е ефективното възстановяване и ще включва групи за самопомощ и изграждане на самочувствие, курсове за намиране на работа, обучение в умения и мотивация.Предвижда се и препращане към специализирани услуги за деца, особено в случаи на разделени семейства поради войната, целеви услуги при насилие, основано на пола, където е необходимо, групова работа, специални услуги с насочване към образование за деца и жени.

Услугите ще се предоставят според специфичните нужди и етап на възстановяване, възраст и семеен статус, включително специални нужди, като увреждане и др.