Проект STOP на трафика на хора! STOP Traffick!

Програмата ще се стреми да разработи стратегия за развитието на инструментариум от продукти и дейности за повишаване на осведомеността сред купувачите и потенциалните купувачи на услуги, предоставяни от жертви на трафик на хора в секс индустрията, за да се намали търсенето на ползване на платени сексуални услуги. Дейностите ще се основават на изследвания относно нагласите на мъжете за ползване на платени сексуални услуги в някои от участващите държави-членки. Дейностите допълнително ще се надградят чрез казуси, които документират опита на жени и момичета, които са жертва на трафик с цел сексуална експлоатация.


Друга цел на програмата е да укрепи капацитета на гражданите, както и организации на гражданското общество, за предлагане на отговор на търсенето на жертви на трафика на хора, като с осъществява въздействие върху намаляване на търсенето. Програмата е насочена към разработване на подходящи механизми за насочване на купувачите или бивши купувачи, които желаят да докладват трафика на хора пред полицейските органи или към подкрепа на жертвите на трафик на хора при достъпа до подходяща защита и подкрепа чрез структурирано насочване към подходящи услуги.

Приоритетите на проекта са както следва; Превенция, защита и помощ и подкрепа на жертвите, съдебно преследване и разследване на механизми за нарушителите, за координация и сътрудничество, както и научните изследвания в нови форми на трафик:
- Намаляване на търсенето и предлагането на продукти и услуги, предоставяни от жертвите на трафик на хора, включително и мерки, насочени към прилагането на корпоративната социална отговорност и повишаване на осведомеността сред работодателите и сред гражданското общество.

- Защита и подкрепа за подпомагане на жертвите на трафик, включително специфични уязвими групи.