Проект „Предоставяне на услугата Социален асистент”

01 Август 2008

Проект „Предоставяне на услугата Социален асистент”
в гр. Хасково и гр. Кърджали
BG051P001/07/5.2-01/D01/0009

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проектът се реализира в рамките на програмата: BG 051Р001/07/5.2-01
ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА –ДЕЙНОСТИ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

Програмата се реализира в рамките на:
Приоритетно направление 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”
Oбласт на интервенция 5.2. “Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици” .
Цел на програмата:
Да усъвършенства и подобри услугата „Социален асистент” и да развие услугата „Домашен помощник” като форми на социални услуги в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.
Договарящ орган: Агенция за социално подпомагане
Проектът се изпълнява от Фондация ”Български център за джендър изследвания”
в партньорство с „Институт по социални дейности и практики”, продължителността на проекта е 12 месеца и стартира от 01.08.2008 г. Главната цел на проекта е развитие и усъвършенстване на услугата „Социален Асистент” в гр. Хасково и гр. Кърджали, за повишаване качеството на живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи възрастни хора, в условията на семейна среда, за осигуряване на независим живот и преодоляване на социалната изолация.

Предоставянето на услугата ще се извършва от социални асистенти за потребители, живеещи в гр. Хасково и гр. Кърджали.