Институт за женски човешките права (2004-2006 г., първи етап - завършен, 2007-2009 г., втори етап- в процес)

Този уникален международен проект се провежда за втори път в България в периода Юни 2007- Май 2009. Основната цел на Института е изграждане и повишаване капацитета на юристи от Централна и Източна Европа за завеждане на дела, свързани със защитата на женски човешки права на международно ниво – пред Европейския съд по правата на човека, Комитета по Конвенцията но ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Комитета по човешките права. Основните теми на обучението са насилие срещу жени, репродуктивни права на жените и дискриминация по пол в сферата на заетостта. Проектът също така включва и поддържането и подкрепата на мрежа от специалисти, преминали курса на обучение в Института, които да развиват стратегическо правоприлагане в тези сфери.

След внимателен анализ /над 70 молби за кандидатстване бяха получени/ партньорите по проекта избраха 20 участници от региона. Първата сесия се проведе в София в периода 9 – 13 Ноември 2007. Програмата на сесията включваше:

* Инструменти на международното право в сферата на правата на човека и основни теми от феминистката юриспруденция.
* Насилие, основано на пола и домашно насилие
* Трафик на жени и сексуална експлоатация
* Репродуктивни права
* Равенство на половете в сферата на заетостта

Лектори: Проф. Мая Ериксон /Швеция/ и Д-р Ивана Радачич /Хърватска, възпитаничка на Института/, Проф. Изабел Маркус /САЩ, NEWW/ и Геновева Тишева /България, БЦДИ/, Милена Кадиева /България, БЦДИ, възпитаничка на Института/, Колет Де Трой /Белгия/, Кристина Зампас /CRR/ и Д-р Адриана Ламачкова /Словакия, възпитаничка на Института/, Даниела Драгичи /Румъния/, Д-р Сузане Бъри /Холандия/, Пламенка Маркова /България/.

След сесията на 14 – 15 Ноември 2007 г. се проведе среща с бившите възпитаници на Института от първия цикъл. Участниците в тази среща решиха да основат нова Европейска мрежа от юристи по женски човешки права за стратегическа работа по конкретни казуси, свързани с равнопоставеност на половете и женски права.

Втората сесия на Института ще се проведе в периода 3 – 9 Април 2008 г. в България и ще бъде фокусирана върху основните международни механизми и практика за защита на женските права в трите тематични области.

Двете практични сесии за решаване на хипотетични казуси ще се проведат през есента на 2008 г. и пролетта на 2009 г., когато участниците ще бъдат обучени как да използват за защитата на женските човешки права Европейския съд за правата на човека и Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Институтът съществува от 2004 г. благодарение на подкрепата на Отворено общество – Будапеща, Центъра за репродуктивни права, Норвежкото Министерство на външните работи, Глобалния фонд за жените и Мама кеш.

Партньори – БЦДИ – Български център за джендър изследвания Проф. Изабел Маркус – NEWW – Мрежа на жените – Изток – Запад и Кристина Зампас – CRR – Център за репродуктивни права

Координация - БЦДИ:
Геновева Тишева – Директор
Теодора Цановска и Таня Иванова – Координатори на втория цикъл на Института за женски човешки права