Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора в София и Пловдив ( 2006 – 2007)

10 Декември 2007

за изработване и прилагане на нови европейски стандарти за оказване на правна помощ на жертви и на мониторинг на случаи на множествена дискриминация” /в партньорство с Фондация.”Достоен живот”- София и ФРР”Рома”- Пловдив/


Проектът цели създаване на нови стандарти за комплексна дейност на НПО за ефективна защита на уязвими граждани чрез правна помощ и мониторинг на случаи на множествена дискриминация по признаци пол, eтническа принадлежност и увреждане, проявена в областите на действие на Закона за защита от дискриминация, при насилие в семейството и сексуално насилие. Установяване на ефективни устойчиви модели на защита, като предлагане на правна помощ – оказване на непосредствена помощ на пострадалите от множествена дискриминация, водене и защита по дела, граждански мониторинг върху нарушенията на човешките права, насочване и разясняване на правата на пострадалите, осъществяване на обратна връзка с институциите и информиране, с оглед превенция, на гражданското общество относно нарушенията на правата на човека при множествена доскриминация- съд, прокуратура, полиция, НПО, местна власт и др.