Изследване на насилието основано на пола сред имигрантските общности на територията на България

Като част от Европейска програма R.A.P.Vi.T.E., Българският център за джендър изследвания започна изследване на терен върху насилието основано на пола сред имигрантски общности. Проучването текущо се провежда в още десет европейски страни. Основните теми на това проучване са: трафикът на хора, престъпления в името на честта и насилствените бракове. Първата част от изследването предполага попълване на анонимен въпросник от фокус група (имигранти от Африка и Източна Европа), за да изследваме и проследим възприятията и мненията на граждани чужденци по тези въпроси. След събиране на данните от въпросниците и тяхното анализиране ще се проведат дейности за повишаване на чувствителността на имигрантските общности по тези въпроси, сред които и обучителни програми. Проектът е подкрепен по програма Дафне на ЕС.