Иновативни социални услуги в общността

13 Януари 2011

От 1януари 2011 г. Фондация „Български център за джендър изследвания”, заедно с партньора си Фондация „Асоциация Анимус” започват изпълнението на проект „Разкриване и предоставяне на комплекс от иновативни социални услуги в общността за превенция и преодоляване на социалното изключване на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие в градовете София, Пловдив и Димитровград”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 по схемата „Социални услуги за социално включване”

По проекта Фондация БЦДИ ще извърши следните дейности: Провеждане на информационна кампания за публичност; Разработване и доразвиване на основни програми за интервенция и възстановяване на пострадалите; Разработване на иновативна програма-специална програма за работа с извършители на домашно насилие; Подбор и обучение на специалистите и персонала; Подготовка за конкретната работа и предоставяне на иновативните услуги за лица пострадали от домашно насилие; Прилагане на принципа на координирания отговор на общността; Изработване и прилагане на специални механизми за предоставяне на социални услуги на представители на специфични уязвими групи; Изготвяне на система за координиране на услугите и насочване към специализирани услуги в София и страната; Подготовка и разпространение на информационни материали; Създаване на система за мониторинг и оценка на предоставяните социални услуги.

Партньорът Фондация „Асоциация Анимус” ще извърши следните дейности по проекта: Разработване на иновативна програма за превенция и преодоляване на риска от социално изключване на лица пострадали от домашно насилие – специална програма за работа със семейства и двойки; Предоставяне на иновативни услуги на лица по специалната програма за работа със семейства и двойки.

Проектът ще се осъществява на територията на три града – София, Пловдив и Димитровград за период от 14 месеца. Информация за услугите предвидени в проекта ще бъде предоставена своевременно, а проектът ще бъде оповестен официално в трите града в края на януари 2011 г.

Лица за контакти:

Геновева Тишева -Управител на Фондация „Български център за джендър изследвания”

Телефон: 02/ 963 53 57, Мобилен: 0878567620

E-mail: office@bgrf.org,

E-mail: daniela.gorbounova@mail.com