„Насърчаване на ефективното упражняване на функциите на националните съдилища и власти в България и Полша съгласно Регламент No 1/2003 на ЕС“

01 Март 2009
Фондация БЦДИ е партньор на Фондация Институт за европейски проекти по проект „Насърчаване на ефективното упражняване на функциите на националните съдилища и власти в България и Полша съгласно Регламент No 1/2003 на ЕС“

По проекта се подготвя публикация относно основните аспекти на европейското конкурентно право, анализ на тенденциите на приложението на Регламент No 1/2003 в някои страни от ЕС, с акцент бъдещото развитие на сектора на конкуренцията в България и Полша.

В рамките на проекта ще се поведат две национални конференции като форуми за обмяна на опит и добри практики по специфични проблеми на конкурентното право на ЕС, както и обучение на представителите на съда от България и Полша. Конференциите ще се проведат в София и Лодз, Полша.
Фондация БЦДИ е партнираща организация за провеждането на семинара в град София.