Започна изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа”- Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия

През юни 2020 г. Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София и БЦДИ - клон Хасково започнаха изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа” - Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия, подкрепен финансово по Договор № 93-00-152/08.06.2020 г.за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на правосъдието на Република България.Срокът за изпълнението на проекта е до началото на октомври 2020 г. Изпълнението на проекта ще осигури и подкрепи продължаване предоставянето на услугите за жертви на домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново, които включват безплатни консултации за пострадалите лица с психолог и юрист (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за защита от домашното насилие - ЗЗДН), както и изпълнение на специализирана програма за извършители на насилие по чл. 5, ал. 1, т. 5 от З

22/06/20

В рамките на проекта в посочените градове ще бъдат обгрижени с консултации по общо около 50 лица пострадали от домашно насилие, като петима извършители на насилие ще бъдат включени в специализирани програми.

Програма за социално-психологическо консултиране. Тя включва изслушване на заявения проблем, помощ при идентифицирането на актовете на домашното насилие, търсене на ресурси за справяне и подкрепяща среда; социално застъпничество и посредничество; придружаване до институции.

Програма по овластяване и психологическа подкрепа. Програмата включватерапевтична работа по преодоляване на травмата, активиране на собствените ресурси за излизане от ситуацията на насилие и реинтеграция в обществото.

Програма за юридическо консултиране е съществен елемент за подпомагане на пострадалите лица за вземане на решение за справяне с проблема. Тя спомага за очертаване на реално възможните законови действия, които лицето може да предприеме за своята защита, както и за подреждане на неговите приоритети. Програмата включва застъпничество и подкрепа при започване на процедури за закрила във връзка със ЗЗДН.

Специализираната програма за извършители включва различни модули и тренинги за промяна в ценностната система, в начина на мислене, нагласите за справяне сагресивното поведение, със стереотипи, предразсъдъци и зависимости. Основна цел е придобиването на нова нагласа и разбиране на насилието като неприемлив модел на поведение чрез осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близки хора и придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове без използване на агресия.

Проектът включва и дейности по изготвяне и разпространение на информационни материали по въпросите, свързани с превенция на домашното насилие, които ще бъдат разпространявани в печатен и велектронен формат.

За горепосочените услуги потенциалните ползуватели и участници в програмите могат да бъдат насочвани към:

Фондация БЦДИ – София /за София и връзка с Велико Търново/
Адрес:
бул. „Васил Левски” 33, София 1142
Тел.:
02/963 53 57
e
-mail: office@bgrf.org

Фондация БЦДИ – клон Хасково
Адрес:
ул.”Пирин” № 9, Хасково 6300
Тел.:
038/ 624685

Адрес: бул.”България” 51, Свиленград
Тел.:
0877/220655

e-mail: bgrfhaskovo@gmil.bg

И чрез безплатната денонощна телефонна линия за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, действаща на национално ниво 0800 11 977

Благодарим за подкрепата и доверието на всички вас!