Съвместно събитие на България с УНИЦЕФ по въпроса за премахване на насилието срещу децата

България, съвместно с УНИЦЕФ, организира събитие на тема „Прекратяване на цикъла на насилие срещу момичетата и момчетата - ролята на парламентаристите”. Дискусионният формат се проведе на 16 март т.г., в рамките на 61-та сесия на Комисията по положението на жените, в Ню Йорк (13 – 24 март 2017 г.). Съавтори на събитието станаха също Панама, Интерпарламентарният съюз и Офисът на Специалния представител на Генералния секретар на ООН по насилието срещу деца.

12/04/17

Приветствия при откриването отправиха г-жа Палома Ескудеро, директор „Комуникации“ на УНИЦЕФ, посланик Георги Панайотов, постоянен представител на България към ООН и г-жа Пади Торсни, постоянен наблюдател на Интерпарламентарния съюз към ООН.

В рамките на основната част на събитието бяха направени презентации от г-жа Нанкали Максуд, координатор на програмата на УНИЦЕФ за прекратяване на детските бракове, от г-жа Геновева Тишева, управител на фондация „Български център за джендър изследвания” и кандидат на България за член на Комитета на ООН по премахване на дискриминацията по отношение на жените за периода 2019 - 2022 г., и г-жа Дияна Видева, основател на сдружение „Асоциация Деметра”, Бургас и член на изпълнителния съвет на сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”, София. Модератор на провелата се дискусия беше г-н Манус де Бара, специалист по защитата на децата в Офиса на Специалния представител на Генералния секретар на ООН по насилието срещу деца г-жа Марта Сантуш Паиш.

Освен фокус на събитието беше разглеждане на глобалния проблем за насилието срещу децата в различни аспекти и представяне на възможности за изработване на холистичен подход за справяне с него, чрез ангажиране на всички заинтересовани участници.

В изказването си посланик Панайотов информира за предприетите от българското правителство конкретни действия за борба с насилието срещу децата, вкл. изградена силна и всеобхватна законодателна рамка, установени нормативни и регулаторни механизми, осигуряване на защита и подкрепа на жертвите на насилие, координирана система от интегрирани услуги и др. Интерпарламентарният съюз подчерта ключовата роля на законодателите за изработване на необходимата правна рамка и за съблюдаване на нейното изпълнение с цел постигане на по-добри и трайни резултати. УНИЦЕФ сподели опит от работата си с правителствата, гражданското общество, медиите, частния сектор и др. в различни държави с цел мобилизиране на по-голяма подкрепа в усилията за прекратяване на насилието срещу децата.

В презентациите си г-жа Геновева Тишева и г-жа Дияна Видева поставиха акцент върху изпълнението и конкретното въздействие на предприеманите законодателни и други мерки за справяне със случаите на насилие на място. Те се представиха дейността на организациите, които представляват в защита и подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола и предоставяните услуги в различни центрове в България, вкл. с подкрепата на правителството, чрез изпълнението на конкретни проекти. Откроен беше също и успешният модел на България за тясно ангажиране на гражданското общество в изработването на законодателство, политики и програми за справяне с важни социални предизвикателства, който има положителен ефект върху цялото общество. Благодарение на българското участие в събитието беше направена връзка между основаното на пола насилие и насилието срещу децата, които най-често стават жертва и претърпяват пряко последствията от насочено към жените насилие. В този смисъл, беше подчертана необходимостта от активизиране на усилията за борба с всички форми на насилие и дискриминация по отношение на жените и момичетата като основна причина за насилието срещу деца в голяма част от случаите.

УНИЦЕФ изрази специална благодарност към България за организиране на събитието и за поставяне във фокуса на вниманието на Комисията по положението на жените на важния въпрос за премахване на насилието срещу децата като съществен елемент от по-общия въпрос за насилието срещу жените и нарушаването на правата на човека. От организацията приветстваха последователната политика на България за защита на децата и техните права в глобален план, както и подкрепата и ползотворното партньорство с УНИЦЕФ в тази насока.

Източник: http://www.mfa.bg/