Семинар по проект „Подобряване на правосъдието във връзка с контактите с децата, пострадали от домашно насилие” (IJCC) бе проведен в София на 13.09.2019, организиран от Фондация „БЦДИ”

На 13-ти септември 2019 г. в хотел „Рамада”, гр. Софиябе проведен специализиран семинар в рамките на международния проект „Подобряване на правосъдието във връзка с контактите с децата, пострадали от домашно насилие” (IJCC)SEP-210473812, финансиран по Програма Права, Равнопоставеност и Гражданство (2014 - 2020) на Европейската Комисия.

17/09/19

Специален гост на събитието бе Националния омбудсман на РБългария – доц. д-р Диана Ковачева, основен лектор бе д-р Марша Скот, директор на организацията „Помощ за шотланските жени” – Единбург, презентации бяха направени от г-жа Геновева Тишева, управител на Фондация БЦДИ, член на CEDAW, ООНи адвокат Елена Кръстева, координатор на Алианс за защита от насилие основано на пола.

Основна тема на семинара бе участието на децата, свързано с процедурите за контакт и спорове при семейства, при които има домашно насилие. Представен бе опитът на Шотландия в създаване на „златен стандарт“ на законите при случаи на домашно насилие, както и ролята на институциите, обсъдени бяха практиките в България, както и предложения за промени в законодателството в посока осигуряване на по-добра защита на децата и подкрепа за родителя, който не е извършител на насилие.

Участници в семинара бяха представители на Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи – ГДНП, Отдел „Закрила на детето” – Сердика, София, Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Закрила на детето”, УНИЦЕФ – България, Национален институт на правосъдието, Омбудсман на РБългария, Фондация Асоциация „Анимус”, Фондация „П.У.Л.С.” – Перник, Фондация „Център Отворена врата”, Асоциация „Деметра”,Алианс за защита от насилие основано на пола и Фондация БЦДИ.

Основната цел на проекта IJCC е гарантиране спазването на правата на децата, свързани с тяхното участие (чл. 12, Конвенция на ООН за правата на детето) във връзка с процедурите за контакт с децата и споровете при семейства, в които има домашно насилие чрез:

1) Идентифициране на пречките и подпомагащите фактори в рамките на различнитесистеми и контексти;сътрудничество за развиване на ясно разбиране на местните процеси, които подкрепят или пречат на осъществяване на детските права във връзка с контактите.

2) Развиване и тестване на модели за гарантиране, че вижданията на децата са взети предвид и че са подходящи за съответния контекст и държава.

3) Идентифициране на какво още е необходимо за превенция на вторична виктимизация и по-нататъшна виктимизация.

4) Включване на ключови заинтересовани страни за гарантиране на запознаването с обвързването и внедряването на модели и за системна промяна.

Проектът IJCCсе осъществява в пет държави на ЕС – България, Великобритания, Румъния, Португалия и Кипър. Водещ партньор е Университетът в Единбург (Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh, Childhood & Youth Studies Research Group, Moray House School of Education, University of Edinburgh), в партньорство с организацията „Помощ за шотландските жени” (Scottish Women's Aid) - Великобритания, Фондация „Български център за джендър изледвания” – България, Средиземноморски институт за джендър изследвания (Mediterranean Institute of Gender Studies) – Кипър, Фондация „Център за медиация и сигурност в общността” (Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara) – Румъния, Център за изследване на социалната интервенция Centro de Estudos para a Intervencao Social – Португалия и Алтернативен съюз на жените (União de Mulheres Alternativa e Resposta) – Португалия.

Прикачени файлове: