Родителското отчуждение

Във връзка със заседанието на Световната здравна асамблея – 20-28 май 2019 година в рамките на Световната здравна организация (СЗО) ние от Алианс за защита от насилие основано на пола и от Български център за джендър изследвания ще информираме обществеността за някои от взетите решения на асамблеята, които са от жизнено важно значение за хората по света.

29/05/19

На този етап бихме искали да съобщим, че няма данни и този път при ревизията на Международния класификатор на болестите ICD-11 да е добавена диагноза родителско отчуждение. Държим да уточним, че въпреки някои твърдения, че това е някаква алтернативна форма на признати диагнози в класификатора, това не отговаря на истината. Няма никакви данни това да е изрично така и разпространение на такава информация от заинтересовани лица смятаме за погрешно. Търси се усилено проблем там, където той не съществува. Подчертаваме, че това не е част от ясните стандарти на СЗО.

Също така съобщаваме, че в Доклада INSPIRE на същата тази Световна здравна организация, в който се говори за стратегиите за борбата срещу насилието срещу деца и различните форми на насилие срещу децаникъде не е посочено и споменато родителско отчуждение като такава форма.

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/en/

Ние държим да се утвърждават ясно установени стандарти, без всякакви противоречия и двусмислия. И без разпространение на погрешна или изопачена информация.