Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за получаване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

11/01/19

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Връчване на наградата: Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2019 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени три награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.

3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване,съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.

4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващибалансирано представяне на жените и мъжете.

5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.

6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.

7. Използване на доброволчествотокато начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

В срок до 17:30 часа на 11.02.2019 г., кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика, с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);

2. Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);

3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Анекси 1 и 2

За повече информация:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=292lang