# Обединени срещу насилието се присъединяваме към Кампанията на ООН за 2019 година „Поколение за равенство” - за реализиране на правата на жените и момичетата за едно бъдеще на равенство и справедливост и в България – 25 ноември – 10 декември 2019 година

GenerationEquality или „Поколение за равенство” е кампания,посветена на 25-годишнината от подписването от 189 държави на Пекинската декларация и платформа за действие, която, подсилена от женското движение на 21-ви век, представлява най-важният и сдългосрочна визия документ за правата на жените и момичетата.

25/11/19

Като част от тази кампания, кампанията на Алианса за защита от насилие основано на пола за 2019 година се присъединява към световния апел срещу всички форми нанасилие, с акцент върху борбата срещу домашното насилие и срещу сексуалното насилие, които засягат в най-голяма степен жените и момичетата.

Въпрекипризивите за превенция и навременна защита на жените, данните в свeтовен мащаб сочат, че годишно се извършват над 87 000 убийства на жени и момичета, като над половината са извършени от техни партньори или други близки, което означава, че над 130 жени биват убити дневно от техни близки. В Европа годишно стават над 3000 убийства на жени.

По официални данни през 2018 година в България са убити над 45 жени, предимно от техни партньори, а за 2019 година данните до есента са за над 25 убийства. Умишлените убийства на жени през 2018 година представляват около една трета от всички умишлени убийства за периода, което е изключително висок процент от тези най-тежки престъпления.

НИЕ АПЕЛИРАМЕ:

Да се предприемат всички необходими мерки, наред с общата първична превенция, за предотвратяване на убийствата на жени и момичета чрез засилване на системата за ранно сигнализиране на прояви на насилие и риск от насилие, за регистриране на оплакванията и засилване насочването към специализирани услуги и организации, както и осигуряването на по-голям финансов ресурс за необходимите действия и услуги.

Призоваваме да се въведе и у нас понятието убийство на жена заради нейния пол или фемицид, както го определя и Световната здравна организация и да се води специална статистика за този вид престъпления. В по-широк план под фемицид следва да се разбира всяко убийство на жена или момиче.

Призоваваме също така да се обяви Ден на възпоменание на убитите жени и деца в резултат надомашно насилие, като за такъв ден да се определи 29 октомври - денят на убийствата на Дарина и малката Никол.

Въпреки гласовете на преживелите насилие и кампаниите #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore, сексуалното насилиеи тормоз срещу жените и момичетата продължава навсякъде по света, като една от три жени е засегната от такова насилие, а 15 милиона момичета по света са преживели изнасилване.

По данни на изследване на Агенцията на ЕС по Основните права, между 9 и 11% са женитев България, преживели сексуален тормоз.

Когато насилието се шири безнаказано и се банализира, това създава една проникваща навсякъде култура на нормализиране на сексуалното насилие, в която жените и момичетата непрекъснато биват подценявани, а това засяга дълбоко цели общности и държави. А много от нас не наричат тези явления с истинските им имена и предизвикват тази култура на насилие, на изнасилване, която ни обкръжава.

Настояваме да се засили гражданскоправната и наказателноправната защита срещу изнасилване, като определението за изнасилване се базира на липсата на съгласие от страна на жертвата, в съответствие с международните стандарти. В този смисъл следва изрично да се инкриминира изнасилването в брака.

Да се засилят процесуалните гаранции за защита на пострадалите от изнасилване жени и момичета, включително като се осигури безплатна правна помощ, гаранции срещу ревиктимизация и подкрепа от специалисти в процеса и чрез специализирани услуги.

Една от всеки три жени в Европа, а и между всяка трета и всяка четвърта жена в България става жертва на домашно насилие, на непрекъснат и ескалиращ домашен тормоз, във всичките му форми, независимо от социален и икономически статус, расова и етническа принадлежност, възраст, здравословно или друго лично положение.

Не достигат специализираните услуги за пострадалите в страната, консултативните услуги не са изрично признати и финансирани, като не са достатъчно финансирани и услугите в кризисните центрове за пострадали от домашно насилие.

Необходимо е засилване както на гражданската, така и на наказателната защита от домашно насилие.

Да се осигури надеждна и достъпнаподкрепа съсспециализирани услуги за различните форми на насилие, да се гарантира разкриването на нови такива и да не се допуска закриването на работещи услуги за пострадалите лица.

Като се отчита, че жените и момичетата, пострадали от насилие са засегнати допълнителнои по различен начин в зависимост техния социален и икономически статус, расова и етническа принадлежност, възраст, здравословно или друго лично положение, статус на търсещи международна закрила и мигрантски статус, следва да се предвидят целенасочени мерки и услуги за закрилаза тези групи жени.

Да се направи оценка на резултатите от промените в Наказателния кодекс, в сила от края на февруари 2019 година, като се преосмисли изискването за системност при квалифицирането на престъпленията като извършени при условията на домашно насилие.

Да се осигури и засили контролът на лицензирането и употребата на оръжия.

Да се приемат в най-скоро време и до началото на 2020 година промените в Закона за защита от домашното насилие и съпътстващи промени в законодателството, които са на дневен ред в Министерство на правосъдието, с цел повишаване насигурността на пострадалите лица и на децата. Да се приемат предложенията на Алианса за защита от насилие основано на пола за законово регламентиране на необходимите специализирани услуги и за изграждането на органи и механизми за защита от насилие основано на пола, съпътстванис осигуряване на необходимия човешки и финансов ресурс.

Настояваме да се регламентира законово, че проявите на насилие срещу жените и децата, като сексуално и домашно насилие, следва да бъдат вземани предвид при всички случаи, касаещи определянето на родителските права ирежима на контакти с децата. Правата или претенциите на извършители или предполагаеми извършители на насилие по време и след съдебно производство, включително по отношение на собствеността, неприкосновеността на личния живот, родителските права, достъпа, контактите с децата и посещенията, следва да се определят в зависимости с предимство на правата на жените и децата, свързани с живота и физическата, сексуалната и психологическата им неприкосновеност. Ръководен принцип са и най-добрите интереси на детето, при спазване на правото на детето на изразяване на мнение, когато това е възможно.

Да се регламентират законово всеобхватни мерки и програми за превенция на насилието, основано на пола.

Да се обърне специално внимание на програмите за извършители на насилие, като се осигури и подкрепи предоставянето им от независими специализирани организации, отчитащи значението и отражението им върху безопасността на пострадалите от насилие жени и деца.

Чрез думи, действия и бездействие, чрез дискриминационни практики и безнаказаност на извършителите, чрез медиите, които широко се тиражират и консумират от обществото, чрез пошли шеги, на които хората се смеят, чрез насаждане на нагласи и тенденции, които не се поставят под въпрос - всичко това води до толериране и възпроизвеждане в обществото на културата на насилие и изнасилване.

Чрез подминаване, пренебрегване и неосъждане на потъпкването на права и свободи, гарантирани от Конституцията и законите - на правото на жените и момичетата на защита на тяхната свобода и сигурност катоосновен и водещ елемент на конституционния принцип на правна сигурност,

Чрезподминаване, пренебрегване и неосъждане на вградения в Конституцията принцип за основополагащото значение и гарантиране дейността на гражданското общество, чрез нападки и нападения срещу защитниците на правата на жените и децата,

На практика се цели толериране на насилието във всичките му форми, включително толериране на убийствата на жени и заглушаване на гласа на жените и момичетата.

НИЕ АПЕЛИРАМЕ:

Да се гарантира ефективна защита, включително и чрез предложения за промени в НК в началото на 2020 година, срещу проявите на проповядване и подбужданена дискриминация и омраза на основание на пол.

Да се пресичат, изобличават и осъждат, с решаваща роля на държавата и нейните органи, всички нападки и нарушения на гарантирани от Конституцията и законите права и свободи.

За помощ и контакти:

Сдружение Алианс за защита от насилие основано на пола

Варна- ул. Синчец № 21, тел. 052 609677, 0888436754

София- бул. В. Левски № 33, тел. 9635357, 0898667620

e-mail:bulgarian_alliance@mail.bg, office@bgrf.org

и чрез всички организации от Алианса, които са част от този апел

и чрез специализираната денонощна гореща телефонна линияна Алианса 080011977

поддържана чрез партньорствотос „Ейвън козметикс България“. Алиансът и компанията получиха наградата на Български дарителски форум за 2018 година в категорията „Най - сполучливо партньорство” за създаване на горещата телефонна линия.

 • 03/02/20
  Заповедите за незабавна защита от домашно насилие са скочили четирикратно през 2019 г.

  Четири пъти е скочил броят на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие през 2019 г. в сравнение с 2018 г., сочат данни на МВР, предоставени по запитване на Български хелзинкски комитет. Заповедите за незабавна защита се издават от съда, разглеждащ делото за домашно насилие, за срока на съдебното производство, когато има данни, че здравето или животът на пострадалите са в пряка, непосредствена или последваща опасност.

 • 08/01/20
  Становище на Фондация „БЦДИ” – София относно убийството на генерал Солеймани

  Ние, като организация с ясни и последователни позиции срещу насилието, терористичните атаки и срещу войната, изразяваме силно безпокойство от извършеното от командването на САЩ убийство на иранския генерал Солеймани в Ирак.

 • 18/12/19
  Пилотно социологическо проучване на потребностите на хората с деменция и техните близки в България

  През 2019 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” завърши работата по проект „Заедно уважаваме, популяризираме и действаме – включващо общество за всички възрасти и всички етапи на деменцията“, с подкрепата на Мрежата на европейските фондации (Инициатива на Европейските фондации в областта на деменцията). Проведено бе пилотно социологическо проучване, посветено на проблемите на лицата, живеещи с деменция и техните близки и резултатите от него са описани в настоящия доклад.

  Може да видите доклада в прикачения файл.