# Обединени срещу насилието се присъединяваме към Кампанията на ООН за 2019 година „Поколение за равенство” - за реализиране на правата на жените и момичетата за едно бъдеще на равенство и справедливост и в България – 25 ноември – 10 декември 2019 година

GenerationEquality или „Поколение за равенство” е кампания,посветена на 25-годишнината от подписването от 189 държави на Пекинската декларация и платформа за действие, която, подсилена от женското движение на 21-ви век, представлява най-важният и сдългосрочна визия документ за правата на жените и момичетата.

25/11/19

Като част от тази кампания, кампанията на Алианса за защита от насилие основано на пола за 2019 година се присъединява към световния апел срещу всички форми нанасилие, с акцент върху борбата срещу домашното насилие и срещу сексуалното насилие, които засягат в най-голяма степен жените и момичетата.

Въпрекипризивите за превенция и навременна защита на жените, данните в свeтовен мащаб сочат, че годишно се извършват над 87 000 убийства на жени и момичета, като над половината са извършени от техни партньори или други близки, което означава, че над 130 жени биват убити дневно от техни близки. В Европа годишно стават над 3000 убийства на жени.

По официални данни през 2018 година в България са убити над 45 жени, предимно от техни партньори, а за 2019 година данните до есента са за над 25 убийства. Умишлените убийства на жени през 2018 година представляват около една трета от всички умишлени убийства за периода, което е изключително висок процент от тези най-тежки престъпления.

НИЕ АПЕЛИРАМЕ:

Да се предприемат всички необходими мерки, наред с общата първична превенция, за предотвратяване на убийствата на жени и момичета чрез засилване на системата за ранно сигнализиране на прояви на насилие и риск от насилие, за регистриране на оплакванията и засилване насочването към специализирани услуги и организации, както и осигуряването на по-голям финансов ресурс за необходимите действия и услуги.

Призоваваме да се въведе и у нас понятието убийство на жена заради нейния пол или фемицид, както го определя и Световната здравна организация и да се води специална статистика за този вид престъпления. В по-широк план под фемицид следва да се разбира всяко убийство на жена или момиче.

Призоваваме също така да се обяви Ден на възпоменание на убитите жени и деца в резултат надомашно насилие, като за такъв ден да се определи 29 октомври - денят на убийствата на Дарина и малката Никол.

Въпреки гласовете на преживелите насилие и кампаниите #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore, сексуалното насилиеи тормоз срещу жените и момичетата продължава навсякъде по света, като една от три жени е засегната от такова насилие, а 15 милиона момичета по света са преживели изнасилване.

По данни на изследване на Агенцията на ЕС по Основните права, между 9 и 11% са женитев България, преживели сексуален тормоз.

Когато насилието се шири безнаказано и се банализира, това създава една проникваща навсякъде култура на нормализиране на сексуалното насилие, в която жените и момичетата непрекъснато биват подценявани, а това засяга дълбоко цели общности и държави. А много от нас не наричат тези явления с истинските им имена и предизвикват тази култура на насилие, на изнасилване, която ни обкръжава.

Настояваме да се засили гражданскоправната и наказателноправната защита срещу изнасилване, като определението за изнасилване се базира на липсата на съгласие от страна на жертвата, в съответствие с международните стандарти. В този смисъл следва изрично да се инкриминира изнасилването в брака.

Да се засилят процесуалните гаранции за защита на пострадалите от изнасилване жени и момичета, включително като се осигури безплатна правна помощ, гаранции срещу ревиктимизация и подкрепа от специалисти в процеса и чрез специализирани услуги.

Една от всеки три жени в Европа, а и между всяка трета и всяка четвърта жена в България става жертва на домашно насилие, на непрекъснат и ескалиращ домашен тормоз, във всичките му форми, независимо от социален и икономически статус, расова и етническа принадлежност, възраст, здравословно или друго лично положение.

Не достигат специализираните услуги за пострадалите в страната, консултативните услуги не са изрично признати и финансирани, като не са достатъчно финансирани и услугите в кризисните центрове за пострадали от домашно насилие.

Необходимо е засилване както на гражданската, така и на наказателната защита от домашно насилие.

Да се осигури надеждна и достъпнаподкрепа съсспециализирани услуги за различните форми на насилие, да се гарантира разкриването на нови такива и да не се допуска закриването на работещи услуги за пострадалите лица.

Като се отчита, че жените и момичетата, пострадали от насилие са засегнати допълнителнои по различен начин в зависимост техния социален и икономически статус, расова и етническа принадлежност, възраст, здравословно или друго лично положение, статус на търсещи международна закрила и мигрантски статус, следва да се предвидят целенасочени мерки и услуги за закрилаза тези групи жени.

Да се направи оценка на резултатите от промените в Наказателния кодекс, в сила от края на февруари 2019 година, като се преосмисли изискването за системност при квалифицирането на престъпленията като извършени при условията на домашно насилие.

Да се осигури и засили контролът на лицензирането и употребата на оръжия.

Да се приемат в най-скоро време и до началото на 2020 година промените в Закона за защита от домашното насилие и съпътстващи промени в законодателството, които са на дневен ред в Министерство на правосъдието, с цел повишаване насигурността на пострадалите лица и на децата. Да се приемат предложенията на Алианса за защита от насилие основано на пола за законово регламентиране на необходимите специализирани услуги и за изграждането на органи и механизми за защита от насилие основано на пола, съпътстванис осигуряване на необходимия човешки и финансов ресурс.

Настояваме да се регламентира законово, че проявите на насилие срещу жените и децата, като сексуално и домашно насилие, следва да бъдат вземани предвид при всички случаи, касаещи определянето на родителските права ирежима на контакти с децата. Правата или претенциите на извършители или предполагаеми извършители на насилие по време и след съдебно производство, включително по отношение на собствеността, неприкосновеността на личния живот, родителските права, достъпа, контактите с децата и посещенията, следва да се определят в зависимости с предимство на правата на жените и децата, свързани с живота и физическата, сексуалната и психологическата им неприкосновеност. Ръководен принцип са и най-добрите интереси на детето, при спазване на правото на детето на изразяване на мнение, когато това е възможно.

Да се регламентират законово всеобхватни мерки и програми за превенция на насилието, основано на пола.

Да се обърне специално внимание на програмите за извършители на насилие, като се осигури и подкрепи предоставянето им от независими специализирани организации, отчитащи значението и отражението им върху безопасността на пострадалите от насилие жени и деца.

Чрез думи, действия и бездействие, чрез дискриминационни практики и безнаказаност на извършителите, чрез медиите, които широко се тиражират и консумират от обществото, чрез пошли шеги, на които хората се смеят, чрез насаждане на нагласи и тенденции, които не се поставят под въпрос - всичко това води до толериране и възпроизвеждане в обществото на културата на насилие и изнасилване.

Чрез подминаване, пренебрегване и неосъждане на потъпкването на права и свободи, гарантирани от Конституцията и законите - на правото на жените и момичетата на защита на тяхната свобода и сигурност катоосновен и водещ елемент на конституционния принцип на правна сигурност,

Чрезподминаване, пренебрегване и неосъждане на вградения в Конституцията принцип за основополагащото значение и гарантиране дейността на гражданското общество, чрез нападки и нападения срещу защитниците на правата на жените и децата,

На практика се цели толериране на насилието във всичките му форми, включително толериране на убийствата на жени и заглушаване на гласа на жените и момичетата.

НИЕ АПЕЛИРАМЕ:

Да се гарантира ефективна защита, включително и чрез предложения за промени в НК в началото на 2020 година, срещу проявите на проповядване и подбужданена дискриминация и омраза на основание на пол.

Да се пресичат, изобличават и осъждат, с решаваща роля на държавата и нейните органи, всички нападки и нарушения на гарантирани от Конституцията и законите права и свободи.

За помощ и контакти:

Сдружение Алианс за защита от насилие основано на пола

Варна- ул. Синчец № 21, тел. 052 609677, 0888436754

София- бул. В. Левски № 33, тел. 9635357, 0898667620

e-mail:bulgarian_alliance@mail.bg, office@bgrf.org

и чрез всички организации от Алианса, които са част от този апел

и чрез специализираната денонощна гореща телефонна линияна Алианса 080011977

поддържана чрез партньорствотос „Ейвън козметикс България“. Алиансът и компанията получиха наградата на Български дарителски форум за 2018 година в категорията „Най - сполучливо партньорство” за създаване на горещата телефонна линия.

 • 22/06/20
  Започна изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа”- Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия

  През юни 2020 г. Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София и БЦДИ - клон Хасково започнаха изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа” - Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия, подкрепен финансово по Договор № 93-00-152/08.06.2020 г.за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на правосъдието на Република България.Срокът за изпълнението на проекта е до началото на октомври 2020 г. Изпълнението на проекта ще осигури и подкрепи продължаване предоставянето на услугите за жертви на домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново, които включват безплатни консултации за пострадалите лица с психолог и юрист (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за защита от домашното насилие - ЗЗДН), както и изпълнение на специализирана програма за извършители на насилие по чл. 5, ал. 1, т. 5 от З

 • 18/06/20
  Унгарският закон за НПО с чуждестранно финансиране нарушава основни права

  https://www.mediapool.bg/ungarskiyat-zakon-za-npo-s-chuzhdestranno-finansirane-narushava-osnovni-prava-news302253.html

 • 18/06/20
  Денят на Бащата: Връзката е важна!

  Здравата връзка между бащата и детето е много важна в изграждането на житейско доверие, приятелство и пълноценна семейна среда. Тази година 21 юни – Ден на бащата в цял свят, ще бъде отбелязан у нас със забавно онлайн предизвикателство “Връзката е важна”. Деца и бащи ще обединят усилия в скаутска задача! Националната кампания “Да бъдеш Баща” кани всички татковци и малки ентусиасти да направят сами някои от емблематичните скаутски възли, които носят посланията за силна връзка и добър пример – Водачески възел, Спасителен възел и Възел на приятелството.